Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.

Reklamacje i zwroty

Szanowny Kliencie,

Każdego dnia dbamy, aby nasi klienci byli zadowoleni z zakupów w naszym sklepie. Niestety, zdarzają się sytuacje w których następuje problem z zakupionym towarem. Dbamy w związku z tym o Państwa prawa, w tym także o prawo do złożenia reklamacji. Poniżej umieszczamy szczegółowe informacje dotyczące naszej odpowiedzialności z tytułu wady sprzedanego przez na produktu oraz Twoich praw związanych z reklamacją z tytuł urękojmi.

Gwarancja

Samodzielne Zgłoszenie w Autoryzowanym Serwisie Producenta

Większość producentów z którymi prowadzimy współpracę handlową posiadają usługę naprawy "Door to door". Po wysłaniu zgłoszenia gwarancyjnego do producenta - ten wysyła do Państwa kuriera, który odbiera od Państwa urządzenie, a następnie po dokonanej naprawie odwozi pod Państwa adres.
Ta procedura jest najszybsza, gdyż towar trafia bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego

Sama procedura postępowania jak i dane kontaktowe serwisu są umieszczone na karcie gwarancyjnej, która została dołączona do Państwa przesyłki. W razie jej braku, lub innych pytań związanych z procedurą reklamacyjną, zapraszamy do wysłania wiadomości na adres sklep@firmawis.pl.

 

 Uwaga! Wiele usterek może zostać usuniętych w czasie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Autoryzowanego Serwisu Producenta.

 

Zgłoszenie za pośrednictwem sklepu

Zgłoszenie naprawy w ramach gwarancji jest również możliwe za pośrednictwem naszego sklepu.

 

UwagaZgłoszenie naprawy w ramach gwarancji za pośrednictwem naszego sklepu może wydłużyć proces jej rozpatrzenia o 4-6 dni, gdyż w takim wypadku konieczne jest nawiązanie kontaktu pomiędzy sklepem a Autoryzowanym Serwisem Producenta dopiero po otrzymaniu przez nasz sklep towaru.

 

W przypadku wyboru tej formy zgłoszenia prosimy o podanie w opisie reklamacji:

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

3) swoich danych kontaktowych - w celu sprawnej realizacji reklamacji

Składając reklamację, możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego (umieszczonego w załączniku na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.

Wypełniony formularz lub inną wybraną przez Państwa formę opisu reklamacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres sklep@firmawis.pl lub tradycyjną na adres WIS J.Wantuch, G.Sipiora, 33-100 Tarnów, ul Przemysłowa 27.

 

Uwaga! Odsyłając produkt, są Państwo zobowiązani do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia towaru do transportu. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszenia, do przesyłki prosimy dołączyć: zgłoszenie reklamacyjne, oryginał lub kopię dowodu zakupu, kartę gwarancyjną, a jeżeli produkt został zarejestrowany także certyfikat.

Rękojmia

Pamiętaj, że jeżeli na dany produkt została udzielona także gwarancja, to również na jej podstawie możesz złożyć reklamację – w tym wypadku adresatem będzie gwarant wskazany w gwarancji, którą otrzymują Państwo razem z zakupionym produktem lub możemy ją dosłać w formie PDF na wskazany adres e-mail. Gwarancja określa również każdorazowo zakres Twoich uprawnień. Pamiętaj, że wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza Twoich uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady produktu z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia jego wydania kupującemu. 

 

Uwaga! Jesteśmy odpowiedzialni z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

 

W przypadku wyboru tej formy zgłoszenia prosimy o podanie w opisie reklamacji:

1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

3) swoich danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji.

Składając reklamację, możesz skorzystać z naszego przykładowego formularza reklamacyjnego (umieszczonego w załączniku na dole strony), jednak nie jest to obowiązkowe.

Wypełniony formularz lub inną wybraną przez Państwa formę opisu reklamacji prosimy o przesłanie pocztą elektroniczną na adres sklep@firmawis.pl lub tradycyjną na adres WIS J.Wantuch, G.Sipiora, 33-100 Tarnów, ul Przemysłowa 27.

 

Uwaga! Odsyłając produkt, są Państwo zobowiązani do odpowiedniego przygotowania i zabezpieczenia towaru do transportu. W celu przyspieszenia realizacji zgłoszenia, do przesyłki prosimy dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu i zgłoszenie reklamacyjne.

 

 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Podstawowe uprawnienia kupującego w związku z reklamacją produktu

Dla umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku

W tym wypadku uprawnienia mają co do zasady charakter równorzędny, co oznacza, że masz możliwość korzystania od razu zarówno z pierwszej, jak i drugiej grupy upranień:

1) Grupa: obniżenie ceny/zwrot pieniędzy

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymienimy wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usuniemy.

 Uwaga! Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już przez nas wymieniony lub naprawiany albo jeżeli nie uczyniliśmy zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
  • Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez nas zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas.

 Uwaga! Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

2) Grupa: naprawa/wymiana

 Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, możesz żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Możemy jednak odmówić zadośćuczynienia Twojemu żądaniu, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Ciebie jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji iKonsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Zwroty

Będąc konsumentem mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie mogą Państwo przesłać na przykład:

  • Elektronicznie na adres: sklep@firmawis.pl
  • Pisemnie na adres: WIS J.Wantuch, G.Sipiora, Przemysłowa 27 33-100 Tarnów

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Państwa (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas. Koszty wysyłki zwrotnej ponoszą Państwo, za wyjątkiem wcześniejszych ustaleń z pracownikiem), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania od Państwa przesyłki z zwracanym towarem. Zwrot płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie: w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z przetwarzaniem zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot należy odesłać lub przekazać ją nam na adres: WIS J.Wantuch, G.Sipiora, Przemysłowa 27 33-100 Tarnów. Niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe
Najniższa cena towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki